۴ آذر ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی

۲۰ مهر ۱۴۰۰

اولین جلسه هم اندیشی مهندس شفیعی

اولین جلسه هم اندیشی مهندس شفیعی شهردار‌نایین و اعضای شورایاسلامی‌شهرنایین باپرسنل زحمتکش خدمات شهری وفضای سبز شهرداری_‌نایین
۲۰ مهر ۱۴۰۰

دیدارجناب سرهنگ دوم پاسدارمحمدحسین الیاسی فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه نایین با مهندس شفیعی

دیدارجناب سرهنگ دوم پاسدارمحمدحسین الیاسی فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه نایین با مهندس شفیعی شهردار نایین ۲۰ مهر ۱۴۰۰
سامانه ارتباط شهروندان با شهرداری