پروژه های سرمایه گذاری

/
امکان مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت دهکده گردشگری شهر نایین به م…

پروژه های بافت فرسوده

/
طرح بازسازی میدان پورهاشمی بازسازی یکی از خانه های تاریخی شهر…

گزارش عملکرد سال 1396

 1-جدول گذاری خیابان شهرداری 2-جدول گذاری خیابان پیرنیا 3-جدو…

فرم ها

/
فرم ها