مطالب توسط admin-shahr

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶

گوشه ای از فعالیتهای شهرداری و شورای اسلامی شهر نایین در سال ۱۳۹۶ -جدول گذاری خیابان شهرداری ۲-جدول گذاری خیابان پیرنیا ۳-جدول گذاری خیابان حافظ ۴-جدول گذاری خیابان سعدی ۵-جدول گذاری خیابان بهار ۶-جدول گذاری خیابان فردوسی ۷-جدول گذاری خیابان شهید رجایی ۸-جدول گذاری قسمتی از خیابان جانبازان ۹-اجرای بلوک فرش پیاده رو قسمتی از […]

وظایف شهرداری

۱ ـ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. ۲ ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معاب و انعار عمومی و مجاری اب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه . […]