مطالب توسط admin-shahr

وظایف شهرداری

۱ ـ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. ۲ ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معاب و انعار عمومی و مجاری اب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه . […]