تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
واحد آتش نشانی

آتش نشانی و خدمات ایمنی

- شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

- شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری و عقیدتی

- استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

- استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل

- شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی به منظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف

- آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف سازها یا پودرپاشها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار

- حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


واحد آتش نشانی شهرداری نایین واقع در بلوار شهید مطهری – دارای 5 خودرو آتش نشان – 9 نیروی آتش نشان ( با هدف حضور به موقع در هنگام حادثه و اطفاء حریق ).