تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
فرایند تمدید پروانه ساختمانی

- تکمیل فرم ثبت درخواست توسط مالک

- ثبت فرم در دبیرخانه

- بازدید مأمور دایره فنی ( امورعمران و شهرسازی ) از محل و گزارش

- مراجعه به امور مالی جهت تعیین و پرداخت عوارض ( در صورت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود. )

- صدور تمدید پروانه و امضا امور مالی و آقای شهردار و ثبت در دبیرخانه

- صدور عدم خلاف مطابق موارد فوق اقدام می گردد.

- صدور پرداخت عوارض مطابق موارد فوق اقدام می گردد.

 

دستور نقشه شامل یک فرم می باشد که توسط مسئول دایره فنی ( امورعمران و شهرسازی ) تکمیل شده و شامل اطلاعات زمین ازجمله : حدود پلاک ، عرض معبد ، میزان ارتفاع مجاز ساخت ، جهت ساخت و ... می باشد که مهندس باید مطابق با این اطلاعات پلان ساختمان را طراحی کند.

نقشه های مورد نیاز جهت صدور پروانه : دو سری پلان معماری و سازه که توسط مهندس ناظر و مهندس محاسب و نظام مهندسی تایید شده باشد.