تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
فرایند اخذ پایان کار ساختمان

- تکمیل و تأئید فرم اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر

- تکمبل فرم ثبت درخواست توسط مالک

- ثبت فرم در دبیرخانه

- بازدید مأمور دایره فنی ( امورعمران و شهرسازی ) از محل و گزارش

- مراجعه به امور مالی جهت تعیین و پرداخت عوارض ( در صورت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شود. )

- صدور پایان کار و امضا خدمات شهری ، امور مالی و آقای شهردار و ثبت در دبیرخانه