تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
فرایند اخذ پروانه ساختمان
الف) دریافت 8 برگ فرم از امور اداری به شرح زیر:

1- فرم درخواست پروانه : تکمیل دقیق و کامل آن طبق بند

2- فرم تعهد نظارت : تضمین آن توسط مالک و تأئید آن توسط دفترخانه اسناد رسمی

3- فرم تعهد نظارت کارفرما : تکمیل آن توسط مهندس ناظر و مالک و تأئید آن توسط دفترخانه اسناد رسمی

4- فرم تعهد خودداری از تخلیه مصالح ساختمان و ضایعات ناشی از عملیات ساختمانی و... در مسیر خیابان اصلی و فرعی و گذرها و پیاده روهای عمومی : تکمیل آن توسط مالک و تأئید آن در دفترخانه اسناد رسمی

5- فرم شروع به کار ساختمان : بایستی توسط مالک و مهندس ناظر ، مهر و امضا و جهت درج در پرونده همراه با پروانه ساختمان به شهرداری ارائه گردد.

6- فرم پیشرفت کار : در موقع پیشرفت عملیات ، حتما بایستی توسط مهندس ناظر مه و امضا و به شهرداری ارائه گردد.

7- فرم پایان کار : در موقع اتمام کار ساختمانی بایستی مالک و مهندس ناظر مهر و امضا و همراه با آخرین قبوض پرداخت شده آب ، برق ، گاز و تلفن به شهرداری ارائه گردد.

8- فرم صندوق پستی : در موقع اتمام کار ، اول توسط دایره فنی شهرداری ، سپس توسط مالک و در آخر توسط پست شهرستان ، تکمیل و مهر و امضا و به شهرداری ارائه گردد.


ب) ارائه مدارک زیر توسط مالک:

1- فتوکپی شناسنامه مالک و یا وارث یا وکیل قانونی ( یک برگ )

2- فتوکپی کارت ملی ( دو طرف ) مالک یا مالکین و یا وارث و یا وکیل قانونی ( یک برگ )

3- فتوکپی کارت پایان خدمت ویا معافیت مالک ویا مالکین و یا وارث و یا وکیل قانونی ( برادران ) یک برگ

4- فتوکپی انحصار وراثت در صورت فوت مالک یا مالکین ( یک برگ )

5- فتوکپی فرم 19 مالیاتی در صورت فوت مالک یا مالکین ( یک برگ )

6- فتوکپی تمام صفحات سند و یا قرارداد واگذاری زمین ( یک برگ )

7- فتوکپی وکالت محضری در صورت داشتن وکالت از طرف مالک ( یک برگ )

8- فتوکپی آخرین سوالق مربوط به شهرداری ، از قبیل داشتن پروانه ساختمان ، انجام معامله ، تفکیک و فیش پرداختی عوارض و ...( یک برگ )

9- ارائه دو سری نقشه معماری شامل( پلان موقعیت – همکف – اول – دوم و یا نیم طبقه – فونداسیون و ستونها – تیرریزی و... )

10- فتوکپی پروانه اشتغال دارای اعتبار همراه با تقاضای همکاری با شهرداری در صورتیکه سوابق در شهرداری نداشته باشید ( یک برگ )

11- فرم چک لیست آئین نامه 2800 زلزله که توسط مهندس ناظر تهیه می گردد ( یک برگ )

12- پوشه فایلی


لازم به یادآوری است که مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت یکسال می باشد که مالک حتما بایستی در این مدت نسبت به ساخت وساز و تکمیل ساختمان خود اقدام نماید. در غیر این صورت پروانه ساختمان از درجه اعتبار ساقط و مجدداً بایستی مالک با درخواست تمدید و واریز عوارضات قانونی اقدام به تمدید پروانه ساختمان نماید.

ضمناً جهت دریافت پاسخ استعلام های بانک ، آب و فاضلاب ، شرکت گاز ، اداره مخابرات ، پایان کار یا بهره برداری ، دفترخانه و... با در دست داشتن اصل سند و پروانه به امور اداری شهرداری مراجعه تا پرونده شما تکمیل و به دوایر مربوط راهنمایی و ارجاع شوید.