تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
بازدید شهردار نایین وشهردار بافران از بافت فرسوده نایین تاریخ ثبت: 1394/06/01 23:32
به گزارش مفاخر نایین ، شهردار نایین وشهردار بافران از بافت فرسوده محله های نایین کردند.
همچنین اداره برق نایین تیر برق های فرسوده محله ها را جمع آوری وتعویض میکند.​