تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
دیدار رییس وکارکنان بهزیستی با اعضای شورای شهر نایین تاریخ ثبت: 1394/02/10 15:37

دیدار رییس وکارکنان بهزیستی با اعضای شورای شهر نایین

،این دیدار به مناسبت تبریک روز شوراها وجلب حمایت شورای شهر در برنامه ریزی ومصوبات معطوف به حمایت از فعالیتهای بهزیستی وحمایت از جمعیت تحت پوشش .همچنین مرتفع نمودن مسایل ومشکلات جامعه هدف بهزیستی انجام گرفت.در این دیدار کودکان مهد کودک نیز حضور داشتند.