تاریخ امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
ورود
#لوح اهدایی به شهردارمحترم نایین جناب آقای مهندس اردشیرعسگری ازطرف هیئت امناواهالی محله پنجاهه# تاریخ ثبت: 1395/11/15 22:00
#لوح اهدایی به شهردارمحترم نایین جناب آقای مهندس اردشیرعسگری ازطرف هیئت امناواهالی محله پنجاهه#