تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
‍ اقدامی دیگر از سوی شهرداری نایین در راستای ارایه خدمات به شهروندان عزیز . برای نخستین بار یک دستگاه خودروی آتش نشانی ((سنگین)) با ظرفیت و امکانات مناسب پس از دو سال پیگیری مجدانه شهردار محترم نایین جناب آقای مهندس عسگری و پرسنل خدوم شهرداری و خدمات ایمنی و آتش نشانی و حمایتهای شورای محترم اسلامی شهر به ناوگان خدمات موتوری و ایستگاه آتش نشانی اضافه گردید. تاریخ ثبت: 1395/11/14 12:07
‍ اقدامی دیگر از سوی شهرداری نایین در راستای ارایه خدمات به شهروندان عزیز . برای نخستین بار یک دستگاه خودروی آتش نشانی ((سنگین)) با ظرفیت و امکانات مناسب پس از دو سال پیگیری مجدانه شهردار محترم نایین جناب آقای مهندس عسگری و پرسنل خدوم شهرداری و خدمات ایمنی و آتش نشانی و حمایتهای شورای محترم اسلامی شهر به ناوگان خدمات موتوری و ایستگاه آتش نشانی اضافه گردید.