تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
اطلاع رساني، فرهنگ سازي به مودیان مالیاتی تاریخ ثبت: 1394/10/29 21:13

به گزارش مفاخر نایین،درجلسه مشترک شهرداری ودارایی بر ترويج و ارتقاء فرهنگ سازي، اطلاع رساني و آگاه سازي مطلوب تاكيد شد.
رییس اداره د ارایی نایین ضمن تقدير از عملکرد همكاري خوب شهرداري جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در سطح شهر و همكاري موديان در تسليم اظهارنامه گفت: فرهنگ سازي و آگاه سازي مناسب موديان از قوانين و تكاليف ماليات جزو اولويت هاي كاري اين كارگروه است.
اطلاع رساني، فرهنگ سازي به مودیان مالیاتی

به گزارش مفاخر ناببن،درجلسه  مشترک شهرداری ودارایی بر ترويج و ارتقاء فرهنگ سازي، اطلاع رساني و آگاه سازي مطلوب تاكيد شد.

رییس اداره د ارایی نایین ضمن تقدير از عملکرد همكاري خوب شهرداري جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در سطح شهر و همكاري موديان در تسليم  اظهارنامه گفت: فرهنگ سازي و آگاه سازي مناسب موديان از قوانين و تكاليف ماليات جزو اولويت هاي  كاري اين كارگروه است.

فاطمی افزود: انجام اين اقدامات باعث همكاري بيشتر موديان و تسريع در تسلیم اظهار نامه های ماليات بر ارزش افزوده مي گردد؛ لذا از تمامي توان و امکانات خود جهت اطلاع رساني، فرهنگ سازي و خدمت رسانی مطلوب به مودیان با همکاری شهردار استفاده خواهیم کرد.