تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان نایین با حضور شهردار تشکیل گردید تاریخ ثبت: 1394/07/20 11:42

اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان نایین تشکیل گردید

به گزارش مفاخر نایین،اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان نایین در فرمانداری شهرستان با حضور اعضا مدعو در فرمانداری تشکیل گردید.هدف از تشکیل این انجمن آنگونه که در اساسنامه آن آمده جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنان در زمینه پژوهش،حفظ،احیا،معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور است.