تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
امور اداری

واحد امور اداری دارای 4 نفر پرسنل ( با عنوان 1- مسئول امور اداری 2- متصدی تایپ 3- متصدی ثبت نام 4- متصدی بایگانی : کلیه نامه های صادره – وارده )

در این مکان ثبت شماره و دوایر ارجاع می گردد. دارای بایگانی ریلی می باشد. کلیه پرونده های ساختمانی و ... در این مکان نگهداری می گردد.امور اداری:

- بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسائل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق

- نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

- بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان

- نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل