تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
امور مالی

امور مالی:

- تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

- بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

- انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها

- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری  و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل