تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
فرم ها
فرم های مورد نیاز جهت انجام امور ساختمانی
1) برگه تعهد مالک
2) برگه اعلام شروع عملیات ساختمانی
3) برگه تعهد نظارت
4) برگه گواهی اتمام عملیات ساختمانی
5) فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی
6) برگه تعهد کارفرما
7) فرم ثبت درخواست