واحدهای سازمانی

حوزه شهردار :

– برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار برای ایجاد وبرقراری نظم وترتیب وهماهنگی انسجام بین واحدها .

– تنظیم ، هماهنگی وپاسخگویی به نامه ها ، ملاقات ، ارتباطات وجلسات شهردار وهمچنین ابلاغ دستورات شهردار .

– ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص وواحدهای تابعه وپیگیری آنها طبق دستور.

– تنظیم وارائه پرونده ها ، گزارشات ، نشریات ومکاتباتی که شهردار باید ملاحظه ویا امضاء نماید واعاده آنها به  مراجع ذیربط

-یادداشت ویادآوری تاریخ  تشکیل سمینارها ، کنفرانس ها ، همایش ها وجلسات ومهیا نمودن سوابق مربوط برای اطلاع ومطالعه قبلی شهردار .

– ارائه گزارش مطالب ضروری ومهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار

-پاسخگویی وراهنمایی مراجعین به حوزه شهردار.

-پیگیری درخصوص کلیه مکاتبات وموارد ارجاعی از سوی شهردار تا حصول نتیجه لازم

-رسیدگی وبازدید از فعالیت های واحدهای شهرداری وارائه گزارش از نقاط قوت وضعف فعالیت های واحدهای مذکور به شهردار .

-رسیدگی وتحقیق درباره تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های شهرداری از طرف کارکنان شهرداری ویا اشخاص دیگر صورت می گیرد.

-پیگیری دریافت ، بررسی وپاسخگویی به انتقادات وشکایات شهروندان وارائه راهکار

– تهیه وابلاغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث واتفاقات احتمالی

-انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعمل ها وروشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح

-انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها ، ماشین آلات ، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی

-استقرار سیستم مناسب برای حراست ونگهداری از پرسنل ، تاسیسات ومدارک محرمانه

-برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت وهدایت کلیه فعالیت ها واقدامات حراستی.

-کنترل ونظارت وبررسی وضع حراستی دستگاه متبوع وتهیه گزارشات مورد لزوم

-نظارت برحسن انجام امور مختلف تشریفاتی ، تبلیغاتی واجرای مراسمات ، اطلاع رسانی خدمات وآمار فعالیت های انجام شده شهرداری.

-حفظ وتوسعه عناصر ، نام ها ونمادهای هویت بخش بومی ، ملی واسلامی درسیمای شهر

انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه ونصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد وآگهی در خصوص فعالیت های جاری ، برحسب ضوابط اعلام شده .

تهیه وانتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری .

برگزاری جشن های ملی ومذهبی ، مراسم ها ، سخنرانی ها

جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی وتهیه وتدوین مناسب گزارش فعالیت های فصلی وسالانه شهرداری .

برنامه ریزی برای ارتباط موثر ومستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف وبا رویکرد های متفاوت مدیریت شهری.

ارائه آماری فعالیت های انجام شده شهرداری وانتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا سالانه برای اطلاع عموم وانتشار در رسانه های گروهی وجلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی .

افکار سنجی از شهروندان وارائه بازخور درمورد نوع وکیفیت خدمات شهری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری

دریافت شکایات حضوری ومکتوب مردم از عملکرد واحد ویا کارکنان مجموعه

انجام بررسی های لازم درخصوص شکایات واصله ورسیدگی به موارد مطرح شده

رسیدگی وپیگیری شکایات مطروحه از اشخاص حقیقی وحقوقی تا اخذ نتیجه نهایی وپاسخگویی مربوط

پیگیری انجام خواسته های مردمی از طریق مراجع دیربز در شهرداری

رضایت سنجی از مردم درخصوص مسائل مطرح شده

برنامه ریزی جهت ملاقات مستقیم شهردار با شهروندان جهت برطرف شدن مسائل ومشکلات آنان

پیگیری وتنظیم لوایح دفاعی وارائه آن به دعاوی ومراجع قانونی ذیربط ودفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

 بررسی حقوقی کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری واظهار نظر حقوقی

رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری واعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی وخارجی مرتبط با شهرداری واظهار نظر درخصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط وموازین وعندالزوم حک واصلاح آن وگزارش به مقام مافوق

پیگیری وتنظیم لوایح دفاعی وارائه آن به دعاوی ومراجع قانونی ذیربط ودفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

پیگیری واقدام به ثبت اراضی واملاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت  اسناد واملاک وتثبیت مالکیت شهرداری برکلیه املاک ومستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات وتنظیم دفاتر خاص املاک ، بررسی وارزیابی وکارشناسی اراضی واملاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید وفروش واجاره واستیجاره وتهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح

اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری دردفاتر اسناد رسمی

ثبت دفاتر املاک واراضی شهرداری وتغییرات آن طبق دستورالعمل های صادر ونگهداری آخرین اطلاعات املاک واراضی متعلق به شهرداری

بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض وتعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض وتهیه گزارش موارد تخلف احتمالی .

اقدام برای تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری با اخذ مجوز تغییرکاربری با رعایت ضوابط وصرفه وصلاح شهرداری

اقدام دربازدید ، حفاظت ونگهداری مستمر از اراضی ومستغلات شهرداری واخطار به متخلفین وبرخورد حسب مورد

تهیه وتدوین برنامه های راهبردی بلند مدت ، میان مدت وکوتاه مدت ، چشم انداز ، راهبرد وبرنامه توسعه شهر وشهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط

دریافت برنامه ها وسیاست های کلان شهرداری  در ارتباط با امور فرهنگی واجتماعی وبرنامه ریزی جهت آنها در سطح شهر

انجام اقدامات لازم به منظور بررسی واعلام نیازهای شهر در زمینه فضاهای آموزشی ، فرهنگی وورزشی به مقام مافوق

کمک به برگزاری مراسم مذهبی وملی در اماکن عمومی در سطح شهر

تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ ونگهداری آثار وابنیه تاریخی منطقه واحیاء مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز

برنامه ریزی ، هماهنگی وحمایت از توسعه وتامین نیاز شهروندان به امکانات وفعالیتهای فرهنگی ، ورزشی واجتماعی

بهبود زیرساختهای توسعه ی  فعالیت های اجتماعی وفرهنگی وارتقاء وترویج ورزش همگانی وغنی سازی اوقات فراغت عمومی

اقدام برای تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری با  اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط وصرفه وصلاح شهرداری

اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری برمستغلات متعلق به شهرداری ونگهداری اسناد آنها

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

دبیرخانه شورای اسلامی شهر:

ثبت لوایح وکلیه نامه های وارده وتنظیم وارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر وکمیسیونهایی فرعی زیر مجموعه آن .

پیگیری لوایح ، طرح ها وموارد ارسالی از حوزه های مختلف شهرداری به شورای شهر جهت طرح در جلسات تا حصول نتیجه

پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر

توزیع مصوبات وصدور وارسال پاسخنامه ها به شهرداری وسایر ادارات وسازمانهای مربوطه

تعیین وتنظیم وقت ملاقات با ریاست وسایر اعضاء شورای شهر

حفظ ونگهداری اسناد واوراق وصورتجلسات ومصوبات شورای شهر

انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات ودستورالعمل های شورای مذکور

پیگیری اموربودجه وهزینه های مربوط به اداره وگردشکار شورای شهر

تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله وارائه به شهردار

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

امور توسعه مدیریت ، منابع انسانی وفناوری اطلاعات

 • بررسی وشناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری ونظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
 • تهیه واجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری .
 • تهیه واجرای برنامه های نوسازی وتحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری ورضایت خدمت گیرندگان شهرداری
 • مطالعه ، طراحی، نظارت وپیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ومقررات استخدامی ، قانون کار وتامین اجتماعی
 • نظارت بر حفظ ونگهداری نامه ها ، اوراق اسناد ومدارک وپرونده ها مطابق مقررات واصول بایگانی
 • برنامه ریزی ونظارت در زمینه طرح های رفاهی ، ورزشی، بیمه ودرمانی برای کارکنان شهرداری
 • نظارت بر امور ارزشیابی کاکنان ورسیدگی به شکایات واعتراضات آن
 • تهیه وتنظیم ونظارت بر طرح های ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعمل ها وآیین نامه ها
 • نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل ولوازم اداری وبرآورد هزینه آنها با همکاری واحدها ودر نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
 • رسیدگی ونظارت بر ثبت وتوزیع کلیه نامه های وارده وارسال مراسلات
 • نظارت براسال پرونده ها وسوابق مربوط پس از صدور به اداره بایگانی
 • نظارت بر بایگانی اسناد، مدارک ، نامه ها وپرونده ها از لحاظ بروز حوادث
 • ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دوت الکترونیک وارتقاء سخت افزاری ونرم افزاری وبروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری
 • تهیه و بروز نگاه داشتن ، شناسنامه تجهیزات رایانه ای ، تجهیزات شبکه ، تجهیزات مرکز تلفن وبی سیم وشناسنامه نرم افزارهای موجود به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها
 • حفظ ، نگهداری وپشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از ACTIVEو PASSIVE وتجهیزات رایانه ای براساس استانداردهای فن آوری اطلاعات وارتباطات
 • عیب یابی ورفع مشکل شبکه ای کلیه سیستم های رایانه ای موجود در مرکز مربوطه (ip وکارت شبکه و…) وتلاش جهت حفظ ونگهداری تجهیزات آن
 • نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای وکنترل فنی تجهیزات خریداری شده
 • تشخیص عیوب سخت افزاری ونرم افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شد.
 • پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایندها.
 • نظارت وپیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (BACKUP DATA ) از نرم افزارها بصورت دوره ای وآرشیو آنها
 • نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی ، اداری وسیستم شهرسازی وراهبری آنها
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری به روز وکارآمد شهرداری وسازمان های وابسته
 • مطالعه وارزیابی پیشرفت های حاصله در زمینه فناوری سخت افزاری ونرم افزاری به منظور ارتقای سطح کارایی واحد مربوط
 • پیش بینی آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان
 • بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات
 • تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود ومشخص نمودن اهداف سیستم ها
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

امورمالی وذیحسابی

 • تهیه وتنظیم بودجه ، اصلاح بودجه وتفریغ بودجه شهرداری وارائه آن به مراجع ذیربط
 • نظارت بر تعیین وتخصیص اعتبارات وابلاغ آنها جهت اجرا
 • طراحی واجرای مدل های مدیریت عملکرد جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرح ها ، برنامه ها واهداف کلی برنامه های چشم انداز توسعه .
 • نظارت برکلیه هزینه ها ومعاملات شهرداری ونگهداری حساب هزینه ها وهمچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها .
 • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
 • تهیه برنامه عملیات مالی وهماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 • برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه وبالفعل شهرداری وپیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیت های مختلف
 • تدوین برنامه های شهرداری اعم از عمرانی ، شهرسازی ، اداری ومالی ، خدمات شهری ومدیریتی با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط
 • تهیه وتدوین چشم انداز ، راهبرد وبرنامه توسعه شهر
 • تهیه گزارشهای مالی وتفریغ بودجه وتراز نامه سالانه شهرداری وبررسی وتائید آنها
 • اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها وهزینه ونظارت در ممیزی ورسیدگی به لیست ها واسنا هزینه
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری ومراقبت در حسن گردش امور مالی وحسابداری آنها
 • نظارت در حفظ ونگهداری کلیه اموال ودارائی های شهرداری
 • اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود واعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات وآیین نامه ها ودستورالعمل های مالی
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری ومراقبت در حسن گردش امور مالی وحسابداری آنها
 • اقدام در تهیه ، تنظیم وارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه وتحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه ، گزارشات اعتبار عمرانی ، صورت مغایرات بانکی و…
 • اقدام در کنترل وتطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض وحوالجات انبارها
 • تهیه وتنظیم تعرفه عوارض وبهای خدمات شهرداری وارائه آن به مراجع ذیصلاح
 • برنامه ریزی واقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها وعوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده ونگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
 • صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تهسلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض وارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض ودرآمدها در شهرداری
 • جذب ووصول عوارض ودرآمدهای وصولی واتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل وبه موقع آنها
 • برنامه ریزی ، هماهنگی واتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری وجلب مشارکت مردم واشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی وتوسعه زیرساختها وصنعت گردشگری شهر
 • برنامه ریزی واستفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب وجذب گردشگران وسرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر وافزایش درآمد.
 • تحقیق ، مطالعه وتهیه وتنظیم گزارش های تحقیقی ، مطالعاتی وآماری در مورد روند سرمایه گذاری داخلی وخارجی در حوزه های مختلف شهرداری وبررسی اثرات ناشی از پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف .
 • تهیه وجمع آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذری
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری
 • برنامه ریزی واقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص واستیفای حقوق شهرداری وبه حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان وانجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
 • جذب ووصول عوارض ودرآمدهای وصولی واتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل وبه موقع آنها در راستای بودجه مصوب.
 • حفظ ونگهداری کلیه اموال ودارائی های منقول وغیر منقول شهرداری
 • اقدام در کنترل وتطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض وحوالجات انبارها
 • تهیه ، تنظیم وابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز جهت حفظ ، نگهداری وکد گذاری اموال
 • برنامه ریزی وبرگذاری کمیسیون معاملات
 • دریافت درخواست های خرید لوازم واثاثیه مورد لزوم واقدام به خرید براساس قوانین ومقررات مربوطه
 • استعلام بها اجناس قبل از خرید وجمع آوری اطلاعات درخصوص فروشندگان لوازم ونمایندگی ها
 • نظارت بر تحویل اجناس خریداری شده طبق فاکتور به مسئول انبار وارائه رسید آن به مقام مافوق
 • بررسی وکنترل کیفیت اجناس واقلام خریداری شده
 • تحویل وسایل واقلام خریداری شده به حوزه های درخواست کننده
 • نظارت برکنترل ورود وخروج کالا از انبار ونظارت برموجودی مواد وکالای شهرداری در طی سال
 • تهیه وگزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله وارائه به شهردار
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

امور فنی وعمرانی :

 • نظارت کلی وایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری ویا طرح های عمرانی خاص وزیربنایی
 • مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی وایمنی وسایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت وپیگیری مصوبات وتصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور .
 • کنترل ونظارت بر کار پیمانکاران ونظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار
 • بررسی وکنترل برنامه زمان بندی اولیه مربوط به هریک از پروژه های عمرانی در دست اجرا ودر صورت لزوم ، مشارکت در تنظیم برنامه های اصلاحی وبه روز نمودن برنامه پروژه ها
 • تهیه وتنظیم گزارش تحلیلی واعلام پیشرفت فیزیکی وریالی پروژه های در دست اجرا
 • اعلام وضعیت عقب ماندگی وانحراف پروژه ها نسبت به برنامه اولیه ضمیمه به پیمان ، علل ومیزان عقب ماندگی پروژه
 • بررسی وکنترل مستمر روند پروژه ویزگی های قراردادی آن از نظر مدت پیمان (تاریخ شروع وخاتمه پیمان ) ، سقف ریالی پیمان ، ثبت تحولات پروژه در فرمت های تعیین شده واعلام به موقع هشدارها ویادآوری به موقع موارد مهم پروژه به ناظرین ومدیر پروژه ها ومدیریت ارشد
 • سرگشی از پروزه ها وبهره وری از نتایج حاصل از بازدید ها در ثبت واصلاحات مربوط به میزان پیشرفت کار پروژه ها
 • برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفضیلی تهیه شده در روی زمین
 • نظارت بر اجرای طرح ها وپروفیل های اجرایی خیابانها وانجام امور امانی وعمرانی
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی وزیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • نظارت بر نگهداری ونوسازی مستحدثات وهمچنین انجام تعمیرات ساختمانها ومستحدثات وتاسیسات متعلق به شهرداری
 • پیش بینی تامین مواد ومصالح مورد نیز کارگاه تولیدات بتونی دوپیگیری لازم جهت حمل ونگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی
 • نظارت برتهیه طرح های مربوط به امورفنی وساختمانی وزیرسازی وبرآورد هزینه های مربوط .
 • برنامه ریزی وارائه طرح های مربوط به پروزه های ساختمانی
 • نظارت بر اجرای طرح های خیابان سازی وپیاده سازی ومرمت وتعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری
 • برنامه ریزی ونظارت بر طرح احی پروزه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب
 • مطالعه وبررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی وتایید وبرآورد واولویت دار نمودن پروزه ها
 • اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروزه ها ونظارت آنها براساس برنامه ها وارائه گزارش به واحد های ذیربط
 • برنامه ریزی وهماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت وتحویل قطعی پروژه ها وتعمیر ونگهداری از پروژه های عمرانی
 • لکه گیری آسفالت معابر محدوده منطقه وتعمیر ومرمت پل ها ، جداول ، رفوژها ، پیاده روسازی ودیوارکشی زمین های بایر وتعمیر ونگهداری ابنیه فنی وعمرانی
 • نظارت بر نگهداری ونوسازی مستحدثارت وهمچنین انجام تعمیرات ساختمانها ومستحدثات وتاسیسات متعلق به شهرداری
 • پیش بینی تامین مواد ومصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی وپیگیری لازم جهت حمل ونگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی .
 • پیگیری برای گرفتن پیمانکار از طریق مناطق مرتبط با پروژه برای اجرای عملیات که در جابجایی تاسیسات به عهده شهرداری است .
 • تهیه طرح های نوسازی قطعات ووسایل مربوط به تاسیسات
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله وارائه به شهردار
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

 

امور شهرسازی ومعماری :

 • بررسی وتعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های شهرسازی ومعماری با توجه به احتیاجات قعلی وآنی شهر
 • نظارت وانجام امور مرتبط تفکیک اراضی با رعایت ضوابط طرح تفصیلی وسایر مقررات
 • نظارت بر نحوه ئاستفاده از اراضی داخل محدوده وحریم شهر براساس ضوابط نقشه جامع وطرح های تفصیلی مصوب وقوانین مربوطه
 • تهیه طرح های راهبردی وموضوعی وموضعی برای ساماندهی حاشیه شهر وهسته های جمعیتی اطراف شهر
 • بررسی درخواست های تفکیک وتغییرکاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع وطرح های تفصیلی مصوب
 • نظارت بر تدوین ضوابط ودستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت وسازهای شهری
 • اقدام به صدور پروانه ساختمان ومجوز تعمیرات وپایانکار وپاسخ استعلام در مورد املاک وپیشه وران با توجه به مقررات ودستور العمل های شهرسازی وصنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب .
 • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت وسازهای شهری
 • ایجاد هماهنگی درون سازمانی وبرون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در جلوگیری از تخلفات شهری .
 • نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده وحریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی وقانون نظام مهندسی وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز
 • تعیین میزان ونحوه تخلفات ساختمانی (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه ) توسط مالک وتکمیل وارجاع پرونده تخلف به مراجع ذیصلاح
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت وطبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری
 • شناسایی ، رفع وجلوگیری از سد معبر (اشغال پیاده رو ، رفوژ ، کنار گذر وسواره ) در سطح شهر وجمع آوری پلاکاردها وداربست های غیر مجاز
 • نظارت بر تشکیل کمیسیون های ماده صد .
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیون های ماده صد به افراد ذیربط
 • برنامه ذریزی جهت حضور نماینده شهرداری در جلسات کمیسیون های جهت رفع ابهامات وادای توضیحات درمورد پرونده های ارجاعی درصورت لزوم
 • اطلاع رسانی وفرهنگ سازی به شهروندان درخصوص تخلفات ساخت وساز
 • کنترل نقاط هندسی طرح ارائه شده ومقایسه با طرح اجرا شده واعلام اختلافات طرح واجرا
 • انجام محاسبات نقشه برداری
 • تطبیق نقشه ها ابتدایی یا نقشه های در دست اجرا
 • بررسی وارزیابی وکارشناسی اراضی واملاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید وفروش واجاره واستیجاره وتهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح
 • پیگیری وهمکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری
 • جمع آوری وتحلیل آمار واطلاعات کلیه پروژه های عمرانی وشهرسازی
 • برنامه ریزی به منظور تهیه وتدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط ومعیارهای طراحی شهری ومعماری
 • طراحی معماری ساختمانها ومحوطه با انجام هماهنگی لازم با بخش های عمران وتاسیسات
 • تهیه نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی
 • پیشنهاد ارتقاء کیفی بافتها به ویپه بافتهای تاریخی براساس نیازها وبا توجه به برنامه های توسعه بلند مدت وبرنامه ریزی در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری
 • تلاش در بهبود سیما ومنظر شهر با ارائه راهکارهای مختلف ویکسان سازی سیمای شهر بافتهای شهری مجاور
 • ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به شناسایی ، طبقه بندی ، حفاظت ومعرفی آثار وابنیه تاریخی با توجه به برنامه های مصوب
 • تسهیل گری وترویج فرهنگ نوسازی مردمی در بافت های فرسوده شهر
 • برنامه ریزی وسیاستگذاری به منظور نوسازی بافت های فرسوده با اولویت معماری سنتی وبومی
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله وارائه به شهرداری
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 • امورخدمات شهری
 • برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب وجذب مشارکت های اجتماعی ومردمی در اجرای امور مرتبط واجرای برنامه های آموزشی اعم از تخصصی وعمومی جهت شهروندان ، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری وشرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله وهمچنین فرهنگ سازی واطلاع رسانی در امور خدمات شهری
 • اعلام نظر وتایید کلیه مناقصات ومزایده های مربوط به امور خدمات شهری در چارچوب آئین نامه معاملات شهرداریها
 • راهبری ، هدف گذاری ومطالعه وپیش بینی نیازهای شهر در زمینه امور خدمات شهری وتهیه واجرای برنامه ها وطرح های توسعه ای به منظور تامین تاسیسات وتجهیزات شهر وزیر ساخت های لازم در امور مرتبط با خدمات عمومی وزیست محیطی ، ساماندهی صنایع ومشاغل وصنوف ، ایمنی وپیشگیری و…
 • نظارت بر حسن انجام امور ووظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداریها ( مرتبط با خدمات شهری) وصدور دستورات لازم در هریک از زمینه های مذکور
 • اتخاذ سیاست های اجرایی لازم در خصوص احداث ، توسعه وساماندهی آرامستان های شهر
 • نظارت مستمر وموثر بر عملکرد رفت وروب آرامستان ، ساخت وساز قبور، اجرای پروژه های عمرانی و…
 • برقراری وحفظ ارتباط با مراکز دینی جهت استفاده از نظرات وفتاوای مربوط به امور متوفی
 • تعامل کامل با آرامستان های سایر شهریها وتبادل تجربیات ودانش ، در حیطه وظایف سازمانی
 • تعامل کامل با آرامستان های کشور در راستای ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات
 • جلوگیری از ایجاد وفعالیت کلیه اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای شهروندان یا مخالف اصول بهداشتی می باشند وانجام امور دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
 • نظارت بر نحوه اداره وامور مربوط به مراکز عرضه میوه وتره بار
 • کنترل جمعیت سگ های ولگرد وسایر حیوانات ناقل بیماری به انسان
 • جلوگیری از شستشو یا تعویض روغن توسط خودروها در معابر عمومی
 • برنامه ریزی جهت احیاء حفاظت وبهبود محیط زیست شهری
 • نظارت مستمر بر وضعیت زیست محیطی محدوده حریم شهر وارائه پیشنهادها وهمکاری در تهیه طرح های زیست محیطی مربوطه
 • اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ اصول توسعه پایدار وحفاظت از منابع زیست محیطی وبکارگیری استانداردهای محیط زیست
 • ارتقاء سطح بهداشت ومحیط زیست شهری در حیطه وظائف شهرداری
 • بررسی وتحقیق در زمینه شناخت راه وروشهای مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی وکیفی وارائه پیشنهاد مناسب
 • پیگیری وهماهنگی امور بحران در سطح شهرداری
 • پیگیری ایجاد مراکز امن برای اداره شهر در شرایط بحران
 • همکاری در انجام هماهنگی وبرنامه ریزی های لازم به منظور ارتقاء کمی وکیفی ماشین آلات ولوازم وتجهیزات موجود قابل استفاده در شرایط بحران
 • هماهنگی ونظارت بر امور ایمنی ساخت وسازها ورعایت آئین نامه های ایمنی
 • تشکیل واعزام اکیپ های خاص ارجایی ونظارت نظیر جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا رفع سد معبر وامثالهم به مناطق شهرداری جهت انجام وظایف محوله تحت نظارت مناطق مذکور
 • شناسایی وتدوین مصادیق تخلفات شهری وتهیه دستورالعمل برای برخورد با آنها
 • برنامه ریزی وهماهنگی جهت فرهنگ سازی واطلاع رسانی در خصوص تخلفات شهری وآموزه های شهروندی
 • برنامه ریزی ونظارت جهت پیشگیری ورفع تخلفات شهری
 • تخلفات ساختمانی (ساخت وسازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، تغییر کاربری ها ، تبدیل وتفکیک های غیر مجاز ، خاکبرداری وگودبرداری های بدون مجوز وفاقد ایمنی لازم ، انجام ساخت وساز بدون رعایت اصول ایمنی وحفاظت کار در حین اجرا)
 • تخلفات ضایعات ونخاله های ساختمانی (تخلیه ضایعات ونخاله های ساختمانی در محل های غیر مجاز وسطح شهر ، فعالیت خودروهای حمل نخاله وضایعات ساختمانی بدون رعایت مقررات ، فعالیت غیر مجاز گاری ها وخودروهای جمع آوری پسماند)
 • نگهداری وگسترش فضای سبز در محدوده وحریم شهر شامل معابر ، میادین ، رفوژها ، پارکها وکمربند سبز
 • نظارت بر حفظ وجلوگیری از تخریب باغات واراضی زراعی
 • راهبری وسیاستگذاری در زمینه های امور زیبا سازی سیما ومنظر شهری
 • شناسایی منابع آبی پایدار وتعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز
 • برنامه ریزی ونظارت برتوسعه شبکه آبرسانی وحفر چاه واصلاح سیستم لوله کشی واستقرار روش های جدید در امور آبیاری وآبرسانی
 • نظارت برتهیه طرح واجرای نمادها ، المان ها واحجام شهری
 • نظارت برنگهداری ، نوسازی وانجام تعمیرات تاسیسات متعلق به شهرداری در پارکها، میادین ، ساختمانها و…
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله وارئه به شهردار
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

اداره خدمات وایمنی شهری (امور آتش نشانی وخدمات ایمنی):

 • نظارت در اجرای تمرین‌های لازم در جهت کسب آمادگی ومهارت برای انجام عملیات آتش نشانی
 • تشخیص مواد و وسایل لازم در مقابله با حوادث وسوانح مناسب با شریط جدید.
 • اجرای دقیقی مقررات انضباطی واداری در ایستگاه آتش نشانی ومحل حادثه وثبت کلیه وقایع وحوادث
 • اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی ، تجهیزات وماشین آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث ونحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای ونگهداری آمار واطلاعات لازم ونظارت وکنترل دقیق برخودروها ، وسایل وتجهیزات حریق ، نجات وغیره وانجام مراحل تحویل در هر شیفت .
 • آگاهی کامل ودقیق از محدوده ایستگاه ، شناخت کلیه مراکز حساس واماکن عمومی وغیره از طریق بازدید وبازرسی به وسیله عوامل اجرایی وبروز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه .
 • بررسی اشکالات وکمبودهای موجود در ایستگاه وکوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی , تجهیزات وتاسیساتی
 • شرکت در عملیات امداد ونجات سوانح واطفاء حریق با استفاده از وسائل وتجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه وحریق.
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی , حرفه ای ، اداری و…
 • حفظ آراستگی فردی واستفاده از لباس فرم ونصب پلاک سینه ودرجات وعلائم منطبق با سمت
 • حفظ سلامت جسمی وروحی با انجام ورزش های همگانی ، فردی و… برای انجام مطلوب وظایف محوله
 • آشنایی کامل با ماشین آلات وتجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح ونگهداری از آنها
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله وارائه به شهردار
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.