فرآيند تغييركاربري

 1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:
 • ارائه و تكميل درخواست تغيير كاربري زمين
 • ارائه مدارك مالكيت
 • فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 • ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
 • پوشه فنردار روغني
 • ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

 1. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل
 • بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 • تكميل كارت گذربندي
 • تعيين كاربري ، حدودتعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

 1. اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري
 • الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
 • ب: باشد:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري
 • ب-۱: تنظيم توافقنامه با امضاء شهردارو مالك
 • ب-۲:تهيه كروكي محل با مقياس ۵۰۰/۱
 • ب- ۳: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك

تبصره : ضمناَ َ حسب ماده ۶ آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.

 • ب-۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالك
 • ب-۵: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

 1. طرح در كميسيون ماده ۵ استان :
 • تقاضا ها منضم به كروكي موقعيت ملك و استعلام مربوطه باتوجه به نوع كاربري و نامه شهرداري به كميته كار ماده ۵ استان ارسال و پس از طرح در كميته موضوع به كميسيون ماده ۵ استان ارجاع مي گردد.
 • كميسيون پس از رأي گيري نتيجه را طي صورتجلسه اي به شهرداري ارسال مي كند
 • قابل تغيير كاربري نباشد : مراتب كتباً به مالك اعلام مي گردد.
 • قابل تغيير كاربري باشد : يك نسخه از صورتجلسه در پرونده ملك ضبط مي گردد.