فرآيند اخذ مفاصا حساب پروانه كسب

پروانه كسب

با تصويب قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شوراي سلامي و تآئيد ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ شوراي نگهبان بدينوسيله صدور پروانه كسب به مجامع امور صنفي واگذار گرديده است و شهرداري فقط نسبت به صدور مفاصا حساب محل كسب معرفي شده پاسخگو مي باشد.

فرآيند اخذ:

 1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:
 • ارائه معرفي نامه از صنف مربوطه به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • مدارك مالكيت يا اجاره نامه
 • فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه
 • پوشه فنردار روغني
 • ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورت وجود
 • تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

 1. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل
 • بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 • تعيين كاربري(صرفاً كاربري تجاري ) براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

 1. اگر ذينفع مجازبه اخذ پروانه كسب
 • الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به صنف مربوطه اعلام مي‌گردد.
 • ب: باشد: مرحله ۴

 1. اخذ فرم تسويه حساب

مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و …) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

 1. صدور نامه مفاصا حساب
 • تايپ نامه مفاصا حساب
 • اخذ امضاء شهردار
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • تحويل به متقاضي و اخذ رسيد