فرآيند اخذ استعلام ملك

استعلام املاك

باتوجه به طرح هاي شهر اعم از جامع و تفضيلي و تغييرات احتمالي در كل معابر و املاك قديمي ساز و يا حتي داراي پروانه ساختمان كليه مشاورين املاك مستقر در شهر و مساحين موظف مي باشند هنگام انجام معامله برروي اراضي و املاك نسبت به استعلام كتبي از شهرداري و دريافت مفاصاحساب اقدام نمايند و مسئوليت هرگونه پيشامد احتمالي ناشي از عدم متابعت اين موضوع بعهدة مشاور مي باشد پس هرگونه خريد، فروش و تنظيم مبايعه نامه منوط به ارائه تسويه حساب كتبي از شهرداري از سوي فروشنده مي باشد در غيراينصورت فرد خريدار مسئوليت پرداخت بدهي شهرداري و ساير موارد را برعهده خواهد داشت.

فرآيند اخذ:

 1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

 • ارائه معرفي نامه از اداره ، سازمان يا مشاورين املاك به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • مدارك مالكيت
 • فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه
 • پوشه فنردار روغني
 • ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
 • تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

 1. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل
 • بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 • تعيين كاربري ، وضعيت و حدودتعريض و… براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

 1. اخذ فرم تسويه حساب

مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و …) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

 1. صدور نامه استعلام
 • تايپ نامه استعلام
 • اخذ امضاء شهردار
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

• تحويل به متقاضي و اخذ رسيد